WAT we DOEN

De WMO-raad vertegenwoordigt alle bewoners met een beperking in Baarn en hun “mantelzorgers”. Dit gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking op lichamelijk en/of psychisch gebied. Ook vertegenwoordigen wij de familieleden en andere vrijwilligers die zorgen voor mensen met een beperking.

Wij adviseren de gemeente: burgemeester en wethouders

De WMO-raad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Wij adviseren gevraagd en ook ongevraagd over zaken die te maken hebben met de wijze waarop de gemeente Baarn de WMO-wet uitvoert. De WMO-wet kent drie doelen:

1. Het bevorderen van mantelzorg, sociale samenhang, vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg).

Ambtelijk en bestuurlijk Overleg
Regelmatig hebben we ambtelijk overleg met een delegatie van het sociaal domein over lopende zaken. Twee maal per jaar hebben we bestuurlijk overleg met de wethouder. Contactpersoon tussen de WMO raad en de gemeente (ambtenaren en bestuur) is Heather Bos – Treffers. In 2016 waren we betrokken bij de ambtelijke nota: “samen in Baarn”

Contacten
AVI
Huisartsen
Koepel WMO- raden
Lokaal team
Seniorenraad
Stichting Gehandicapten Belangen
Koepel adviesraden Sociaal Domein

Doelen
Bevorderen dat de gemeente nuchter en realistisch met de Wmo omgaat.
Minder bureaucratie.
Samenwerken.
Regie bij de mensen (cliënten) terugbrengen.
De Wmo-raad wil een kritische bondgenoot zijn van de gemeente.
In de relatie met de beleidsbepalende ambtenaren wordt geïnvesteerd.
Extern overleg We hebben geparticipeerd in het regio overleg Eemland met de WMO raden van Soest, Woudenberg Leusden en Bunschoten. Ook participeerden we in bijeenkomsten over de gecentraliseerde inkoop van zorg in Amersfoort.

Luisteren naar de burger
In 2016 hebben we onze succesvolle luisterbijeenkomsten voortgezet. Waarin burgers hun ervaringen met de WMO met ons delen. Ook bezoeken wij burgers die daar om vragen om een situatie ter plaatse te observeren. Verder ontvangen met enige regelmaat signalen van burgers over zaken waar men bezorgt over is.

Samenwerking met andere raden
De discussie over de positie van de WMO raad ten opzichte van de andere adviesraden is in 2016 weer actueel geworden. De WMO raad staat op het standpunt dat alle raden soortgelijke doelen dienen en dat intensieve samenwerking onvermijdelijk is. Samenvoeging tot een raad sociaal domein heeft onze voorkeur. Daarin ondersteunen wij de plannen van de wethouder, zoals neergelegd in de notitie: “op zoek naar een adviesraad nieuwe stijl”

Speerpunten
Huishoudelijke hulp
Inkoop
Samenstelling lokaal team
Luisterbijeenkomsten